Suomen Thoraxradiologit

Suomen Thoraxradiologit (STR) – Finlands thoraxradiologer (FTR) – Thoraxradiologists of Finland (TRF)


Yhdistyksen nimi: Suomen Thoraxradiologit (STR) – Finlands Thoraxradiologer (FTR) – Thorax Radiologists of Finland (TRF), joka toimii Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland ry:n (SRY) jaostona.


Suomen Thoraxradiologien tarkoituksena on kehittää diagnostista thoraxradiologiaa sekä järjestää thoraxradiologian koulutusta Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää yhteistyötä muiden kliinisten erikoisalojen kanssa. Yhdistykseen voivat kuulua kaikki thoraxradiologiasta kiinnostuneet radiologian erikoislääkärit, radiologiaan erikoistuvat lääkärit sekä radiologian alalla työskentelevät fyysikot. Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi maksamalla kannatusjäsenmaksun.
Liittyminen yhdistyksen jäseneksi tapahtuu ilmoittautumalla yhdistyksen sihteerille ja maksamalla vuotuinen jäsenmaksu yhdistyksen tilille. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta hallitukselle. Hallitus voi myös katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.


Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi thoraxradiologian alalla ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään kalenterivuoden loppuun mennessä. Hallitus julkaisee kokouskutsun vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksen kotisivuilla, jotka ovat Suomen Radiologiyhdistys ry:n web-sivustojen yhteydessä. Kokouskutsussa ilmoitetaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Vuosikokouksen ohjelmassa ovat seuraavat asiat:
1. Valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri  2-4 muuta jäsentä. Tarvittaessa hallitusta voidaan täydentää valintakokousten välisessä vuosikokouksessa.
2. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu.
3. Esitellään yhdistyksen vuosikertomus vuosikokoukseen mennessä toteutuneesta toiminnasta sekä yhdistyksen taloustilanne. Vuosikertomus julkaistaan toimintavuotta seuraavan vuoden alussa yhdistyksen kotisivuilla.
4. Päätetään alkavan kauden toimintasuunnitelmasta.
5. Mahdolliset muut esille tulleet asiat.


St -Fi:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin taikka varainhoitajan kanssa. Jäsenmaksun perinnästä vastaa varainhoitaja. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varainhoitajan. Jäsenmaksujen perinnästä vastaa varainhoitaja. Jäsenluettelon ylläpidosta vastaa sihteeri.
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 3 jäsentä on paikalla. Hallitus voi pitää kokouksen myös puhelinneuvotteluna, jos kaikilla osallistujilla on samanlainen kuuntelu- ja puhemahdollisuus. 5§
St -Fi:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin taikka varainhoitajan kanssa. Jäsenmaksun perinnästä vastaa varainhoitaja.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.


Yhdistyksellä ei ole itsenäistä taloutta eikä kirjanpitoa, vaan se toimii Suomen Radiologiyhdistys ry:n alaisena kustannuspaikkana. Se voi kuitenkin päättää vapaasti omien varojensa käytöstä yhdistyksen sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. Kirjanpidosta vastaa Suomen Radiologiyhdistys ry, joka perustaa omaan kirjanpitoonsa tarvittavat tilit.


Äänestys yhdistyksen kokouksissa tapahtuu avoimena mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Mikäli kyseessä on yhdistyksen lakkauttaminen, vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.


Mikäli yhdistys lakkautetaan, siirtyvät sen mahdolliset varat ja asiakirjat Suomen Radiologiyhdistys ry:lle.